Tukikeskus hilma

(Osa 2) 13 OPISKELU


Suomessa kaikilla, myös vaikeasti vammaisilla, on oikeus opiskella. Vammaiset opiskelijat voivat opiskella tavallisessa koulussa tai oppilaitoksessa muiden opiskelijoiden kanssa. He voivat myös opiskella erityiskouluissa tai erityisoppilaitoksissa. Kouluissa ja oppilaitoksissa vammaiselle opiskelijalle voidaan järjestää tukea ja apua, jotta opiskelu onnistuisi.


(Osa 2) 13.1 Suomen kielen opiskelu


Suomen kielen opiskelu auttaa Suomeen kotoutumisessa. Suomen kielen kursseja järjestävät erilaiset oppilaitokset ja järjestöt.

Suomen kansalaisuuden hakeminen edellyttää, että hakijalla on tyydyttävä suullinen ja kirjallinen suomen tai ruotsin kielen taito. Myös suomalaisen viittomakielen taito riittää.

Lisätietoa suomen kielen opiskelusta saa esimerkiksi työ- ja elinkeinotoimistosta ja oppilaitoksista.

Lisätietoa suomen kielen opiskelusta: Infopankki

Lisätietoa suomen kielen kursseista pääkaupunkiseudulla ja Tampereella: Finnishcourses.fi


(Osa 2) 13.2 Ammatinvalinta


Ammatinvalintapsykologit auttavat tarvittaessa sopivan ammatin ja koulutusalan löytämisessä. Heidän kanssaan voit tehdä koulutussuunnitelman, jossa otetaan huomioon myös vamman tai sairauden vaikutukset opiskeluun. Ammatinvalintapsykologit työskentelevät työ- ja elinkeinotoimistossa.

Ammatinvalintapsykologin kanssa voit tehdä soveltuvuuskokeen. Kokeen tulokset kertovat, sovellutko johonkin tiettyyn ammattiin. Psykologit järjestävät myös vierailuja työpaikoille ja oppilaitoksiin.

Lisätietoja saa työ- ja elinkeinotoimistosta, Kelasta ja vammaisjärjestöistä.


(Osa 2) 13.3 Ammatilliset erityisoppilaitokset


Vammaiset, pitkäaikaissairaat ja muuten erityistä tukea tarvitsevat nuoret ja aikuiset voivat opiskella ammatillisissa erityisoppilaitoksissa. Näissä oppilaitoksissa annetaan opetusta ja kuntoutusta myös vaikeasti vammaisille henkilöille. Oppilaitoksia on eri puolilla Suomea.

Lisätietoa saa Opetushallituksesta ja vammaisjärjestöistä.(Osa 2) 13.4 Avustajat


Vaikeasti vammaisella opiskelijalla on oikeus saada henkilökohtainen avustaja, joka auttaa esimerkiksi liikkumisessa, ruokailussa tai muistiinpanojen tekemisessä.

Avustajaa haetaan kotikunnan sosiaalitoimistosta. Lisätietoa saa sosiaalitoimistosta.(Osa 2) 13.5 Koulumatkatuki


Kela voi maksaa koulumatkatukea vammaiselle opiskelijalle. Edellytyksenä on kuitenkin, että opiskelija ei saa opiskelumatkoihin vammaispalvelun kuljetuksia.

Lisätietoa koulumatkatuesta saa Kelasta ja oppilaitoksista.(Osa 2) 13.6 Taloudellinen tuki opiskeluun


Suomessa opiskelua tuetaan monella tavalla. Opiskelun voi rahoittaa esimerkiksi opintotuella. Tietoa eri mahdollisuuksista rahoittaa opiskelu saa Kelasta ja oppilaitoksista.

Opintotuki. Opintotukeen kuuluu opintoraha, asumislisä ja opintolainan valtiontakaus. Opiskelija voi saada opintotukea, jos hän opiskelee päätoimisesti vähintään kaksi kuukautta. Jos opiskelija saa muita tukia, kuten esimerkiksi eläkettä tai kuntoutusrahaa, hän ei voi saada opintotukea.

Jos henkilö opiskelee Suomessa, mutta hän ei ole Suomen kansalainen, hän voi saada opintotukea, jos
• hän asuu vakinaisesti Suomessa ja
• hänellä on Suomeen muuttoon jokin muu syy kuin opiskelu (esimerkiksi työ, perhe tai paluumuutto).

Opintotukea haetaan Kelasta.

Asumislisä. Opiskelija voi saada opiskelunsa ajaksi tukea asumiskustannuksiin. Asumislisää maksetaan opiskelijalle, joka asuu vuokralla. Asumislisää haetaan Kelasta.

Opintolaina. Valtio voi taata opiskelijalle opintolainan, jonka opiskelija maksaa takaisin opintojen jälkeen. Korosta, takaisinmaksusta ja muista lainaehdoista opiskelija sopii pankin kanssa. Valtion takaus opintolainalle haetaan Kelasta.

Aikuiskoulutustuki. Aikuinen opiskelija voi saada aikuiskoulutustukea, jos hän
• on ollut työelämässä vähintään 8 vuotta ja
• ottaa työstä opintovapaata ja
• ei saa opiskeluun muuta tukea ja
• on ollut samassa työpaikassa ainakin vuoden.

Opinnot voivat olla eri tai samalta alalta, jota aikuinen opiskelija on tehnyt aikaisemmin. Aikuiskoulutustukea haetaan Koulutusrahastosta.

Aikuinen opiskelija voi rahoittaa koulutuksensa myös valtion takaamalla opintolainalla. Opintolainan takausta haetaan Kelalta.

Kelan tuki osatyökykyisille opiskelijoille. Kela tukee osatyökykyisen ihmisen ammatillista kuntoutusta. Tuki voi olla alan valintaa selvittävän tutkimuksen tai työkokeilun järjestämistä. Kela korvaa kuntouttavan koulutuksen kustannukset ja maksaa opiskelijalle kuntoutusrahaa.

Tuki haetaan Kelasta. Kela myös seuraa opintojen edistymistä, joten opiskelijan pitää lähettää Kelaan todistukset opintomenestyksestä.

Vakuutus- tai eläketuki opiskelijoille. Vakuutus tai eläke voi korvata opiskelukustannuksia. Jos esimerkiksi liikenneonnettomuuden tai ammattitaudin vuoksi joutuu opiskelemaan uuden ammatin, vakuutus voi korvata sen aiheuttamat kustannukset. Lisätietoja saa omasta työeläkevakuutusyhtiöstä ja Vakuutuskuntoutus VKK ry:stä.

Apurahat ja stipendit. Opiskelua on mahdollista rahoittaa myös hakemalla apurahoja ja stipendejä. Lisätietoa saa eri vammaisjärjestöistä.

Esimerkiksi nämä tahot jakavat apurahoja ja stipendejä erityisesti vammaisille opiskelijoille:

• Helsingin yliopiston professorien puolisot ry
• Näkövammaisten Kulttuuripalvelu
• Suomen CP-liitto ry
• Suomen Näkövammaissäätiö
• Suomen vammaiskoulutuksen tukiyhdistys ry
• Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö.


<< Edellinen | Seuraava >>

VAMMAISTEN MAAHANMUUTTAJIEN TUKIKESKUS HILMA
PL 30, 00030 IIRIS
Gsm: 050 300 2501 | email: info[]tukikeskushilma.fi

Päivitetty: 20.2.2014 Webmaster