Tukikeskus hilma

(Osa 2) 1 YLEISTÄ VAMMAISTEN OIKEUKSISTA JA PALVELUISTA


Suomessa vammaispalveluista on säädetty monessa eri laissa. Ne määräävät, miten vammaispalvelut järjestetään ja kuka voi niitä saada.

Vammaispalvelulaki määrää, millaisia palveluita kunnan sosiaalitoimen pitää järjestää asukkailleen. Lain pääperiaate on, että kunnan pitää järjestää vammaispalveluita tarpeen mukaan.

Joihinkin palveluihin kunnan asukkaalla voi olla subjektiivinen oikeus. Subjektiivinen oikeus tarkoittaa sitä, että kunnalla on velvollisuus järjestää palvelu, jos asiakas täyttää palvelun edellytykset. Kunta ei silloin voi vedota siihen, että sillä ei ole riittävästi rahaa palvelun järjestämiseen. Joitakin harkinnanvaraisia palveluita kunta voi kuitenkin järjestää harkintansa mukaan.

Kehitysvammalaki määrää kehitysvammaisten ihmisten erityishuollosta. Erityishuoltoon kuuluvat esimerkiksi kehitysvammaisten asumispalvelut. Usein kehitysvammainen ihminen saa osan tarvitsemistaan palveluista vammaispalvelulain perusteella ja osan kehitysvammalain perusteella.

Erityishuollon tarkoitus on tukea ja auttaa kehitysvammaisia ihmisiä selviämään arjesta. Erityishuollossa päätetään käytännön palveluista sekä taloudellisista tuista.

Yhdenvertaisuuslaki kieltää syrjimästä ketään esimerkiksi vammaisuuden tai etnisen alkuperän vuoksi työssä ja koulutuksessa.

Potilaslaki koskee terveydenhuoltoa. Potilaslain mukaan ketään ei voi hoitaa ilman hänen omaa suostumustaan. Jos potilas on tyytymätön hoitoon, hän voi tehdä hoitolaitokselle muistutuksen tai kantelun. Hoitolaitoksissa toimii potilasasiamiehiä, jotka avustavat muistutuksen tekemisessä.

Asiakaslaki koskee sosiaalipalveluita. Se määrää, että sosiaalipalveluiden asiakasta pitää kohdella hyvin. Palveluiden järjestämisessä pitää ottaa huomioon asiakkaan tarpeet ja etu. Jos asiakas on tyytymätön sosiaalipalveluihin, hän voi ottaa yhteyttä kunnan sosiaaliasiamieheen. Sosiaaliasiamies voi avustaa esimerkiksi muistutuksen tekemisessä.

Kotoutumislain tavoitteena on edistää maahanmuuttajien kotoutumista, tasa-arvoa ja valinnan vapautta. Kotoutumisella tarkoitetaan sitä, että maahanmuuttaja voi osallistua Suomessa työelämään ja yhteiskunnan toimintaan ja samalla säilyttää omaa kieltään ja kulttuuriaan.

Vammaispalveluiden tarkoitus on auttaa vammaisia ihmisiä elämään itsenäistä elämää ja osallistumaan yhteiskunnan toimintaan tasa-arvoisesti.

Suomessa vammaispalveluiden järjestämisestä vastaa kotikunta. Kotikunta on se kunta, jossa henkilö vakituisesti asuu. Kunnan vammaispalvelu neuvoo vammaisia ihmisiä ja heidän läheisiään palveluihin liittyvissä asioissa.

Kansaneläkelaitokselta eli Kelalta vammaiset ihmiset saavat taloudellista tukea.

<< Edellinen | Seuraava >>

VAMMAISTEN MAAHANMUUTTAJIEN TUKIKESKUS HILMA
PL 30, 00030 IIRIS
Gsm: 050 300 2501 | email: info[]tukikeskushilma.fi

Päivitetty: 20.2.2014 Webmaster