Tukikeskus hilma

(Osa 1) TIIVISTELMÄ

• Vammaisilla on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin muilla, kun he muuttavat Suomeen ja asuvat Suomessa.

• Jos ulkomaalainen haluaa olla Suomessa kauan, hän tarvitsee oleskeluluvan. (Ulkomaalaislaki 30.4.2004/301).

• Pohjoismaiden, EU-maiden, Sveitsin ja Liechtensteinin kansalaiset eivät tarvitse Suomessa oleskelulupaa. Jos Pohjoismaiden kansalainen asuu Suomessa yli kuusi kuukautta, hänen täytyy rekisteröidä oleskelu maistraatissa siinä kunnassa, jossa hän asuu. Jos EU-maiden tai Sveitsin tai Liechtensteinin kansalainen asuu Suomessa yli kolme kuukautta, hänen täytyy rekisteröidä oleskelu poliisilaitoksella siinä kunnassa, jossa hän asuu.

• Jos ulkomaalainen asuu Suomessa yli vuoden, hänen täytyy ilmoittaa tiedot itsestään ja perheestään Suomen väestötietojärjestelmään maistraatissa siinä kunnassa, jossa hän asuu.

• Kun henkilö muuttaa vakinaisesti Suomeen, hänelle rekisteröidään kotikunta. Ilman kotikuntaa henkilö ei tavallisesti saa kunnan sosiaali- ja terveyspalveluita. (Kotikuntalaki 11.3.1994/201).

• Kun henkilö muuttaa vakinaisesti Suomeen, hän pääsee yleensä Suomen sosiaaliturvan piiriin. Kela päättää, asuuko henkilö vakinaisesti Suomessa. Jos henkilö ei kuulu Suomen sosiaaliturvan piiriin, hän ei voi saada sosiaaliturvaetuuksia.
(Sosiaaliturvalainsäädäntö 30.12.1993/1573).

• Työ- ja elinkeinotoimistot eli TE-toimistot ja kunnat vastaavat kotouttamisesta. Kotouttamisen tavoitteena on, että henkilö pärjää itsenäisesti Suomessa. Kotouttamispalveluita ovat esimerkiksi alkukartoitus, kotoutumissuunnitelma ja kotoutumiskoulutus.
(Laki kotoutumisen edistämisestä 30.12.2010/1386).

• Suomen kansalaisuuden voi saada henkilö, joka täyttää kaikki nämä vaatimukset:

- henkilöllisyys on selvitetty eli viranomaiset tietävät, kuka henkilö on
- henkilö on täysi-ikäinen eli hän on täyttänyt 18 vuotta
- henkilö on asunut tarpeeksi kauan Suomessa
- henkilö ei ole tehnyt rikoksia
- henkilö on maksanut laskut ja lainat ajoissa
- henkilö on selvittänyt, mistä hän saa rahaa elämiseen
- henkilöllä on tarpeeksi hyvä kielitaito (suomi, ruotsi tai suomalainen viittomakieli)

(Kansalaisuuslaki 16.5.2003/359).

• Suomen viranomaiset voivat antaa muukalaispassin tai pakolaisen matkustusasiakirjan henkilölle, jolla on oleskelulupa Suomessa, mutta joka ei jostain syystä voi saada passia omasta kotimaastaan.


<< Edellinen | Seuraava >>

VAMMAISTEN MAAHANMUUTTAJIEN TUKIKESKUS HILMA
PL 30, 00030 IIRIS
Gsm: 050 300 2501 | email: info[]tukikeskushilma.fi

Päivitetty: 20.2.2014 Webmaster