16/12/2020 tekijältä Mahmoud Hassan 0

Hilma-tiedote 7/2020/ Hilma news 7/2020 / النشرة الإخبارية 7/2020

Hilma-tiedote on Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilman uutiskirje, joka ilmestyy noin kerran kuukaudessa. Tiedotteessa julkaistaan tietoa Hilman ja sen sidosryhmien ajankohtaisista materiaaleista ja tapahtumista sekä uutisia vammais- ja maahanmuuttoasioista. Otamme mielellämme vastaan ehdotuksia sisällöstä ”Muiden uutisia” – osioon. Mikäli et jatkossa halua saada tiedotetta, klikkaa sivun alalaidasta ”Poistu uutiskirjeestä”.

Tässä tiedotteessa:

Hilman ja Vammaisfoorumin uutisia:

-Stea avustusehdotus vuodelle 2021
-Palautekysely vuodesta 2020
-Video: Mitä on kehitysvammaisuus
-Uusi opiskelija Hilmassa
-Joulupukki!
-Joulun ajan palvelut
-Vammaisfoorumi ry:n jäsenjärjestöjen neuvontapalvelut
Muiden uutisia:
-Kotona Suomessa-hankkeen videot
-Thl vammaispalveluiden käsikirja englanniksi
-Kotoutumisentukena.fi
-Kuurojen kansanopisto
Hilman ja vammaisfoorumin uutisia
Jouluiset terveiset Hilmasta!

Työntäyteinen vuosi on kohta takanapäin ja haluamme kiittää kaikkia yhteistyökumppaneita ja muita Hilman toimintaa osallistuneita! Lämmin kiitos!
Hilman toiminta jatkuu tulevana vuonna; saimme STEA:lta avustusehdotuksen vuodelle 2021, koko haetulle summalle. Vammaisfoorumi ry sai myös avustusehdotuksen Paikka auki- ohjelmasta, joten sitä kautta voidaan tarjota työtä yhdelle työttömälle nuorelle osatyökykyiselle.

Vuodesta 2020 pyydämme yhteistyökumppaneita ja sidosryhmiä täyttämään nopean palautekyselyn. Pääset täyttämään sen https://link.webropolsurveys.com/S/3F9D3B6053A92E4C.

Meille on tullut kyselyitä eri kielisistä materiaaliaaleista ja niiden tarpeesta. Nyt on yhteistyössä monen järjestön kanssa yhteistyössä käännetty video: Mikä on kehitysvamma, arabiaksi. Löydät sen mm. Hilman youtube kanavasta, jonne pääset tästä
Hilma on saanut uuden opiskelija-harjoittelijan, Azad Hassanin. Azad opiskelee sosionomiksi Diakonia ammattikorkeakoulussa. Kielitaitoa hänellä riittää; suomi, englanti, arabia ja kurmanji. Tässä Azad kuvattuna Hilmassa:

Hilma on tehnyt yhteistyötä HIFK:n ja erityisesti sen pelaajan ”Mosan” kanssa. Tämä yhteistyö huipentui Joulupukin vierailuun asiakasperheidemme luona; tietenkin koronaturvallisesti. Tästä löydät lisää tietoa tapahtumasta (linkki meidän kotisivuillemme).

Hilman ryhmät ovat menneet joulutauolle ja myös palveluneuvojat lomailevat ajalla 21.12-31.12.2020. Palaamme takaisin töihin 04.01.2021.

Vammaisfoorumi ry:n jäsenjärjestöjen neuvontapalveluita on listattu ja ne löydät täältä.

Muiden uutisia
Kotona Suomessa-hanke
Miten suomalainen yhteiskunta toimii? Miten julkiset palvelut rahoitetaan? Mitä ihmisoikeudet ja demokratia tarkoittavat? Millainen on keskivertosuomalainen? Muun muassa näitä aihepiirejä käsittelee Uudenmaan ELY-keskuksen valtakunnallisen Kotona Suomessa -hankkeen (ESR) tuottama seitsemänosainen Ymmärrä Suomea -yhteiskuntavideosarja. Videosarja on nyt katsottavissa 14 kielellä: suomi, ruotsi, englanti, arabia, venäjä, somali, dari, kurmandzi, sorani, viro, ranska, tigrinja, thai ja kiina.

Monikielisten videoiden tarkoitus on, että vastikään Suomeen muuttaneet tai täällä jo pidempään asuneet henkilöt saavat kokonaiskuvan suomalaisen yhteiskunnan toiminnasta. Videoiden avulla monet arjessakin näkyvät asiat saavat selityksen: millainen on naisen asema Suomessa, miksi lapsia hoidetaan päiväkodeissa, miksi veroja maksetaan, miten yhteiskunnallisiin asioihin voi vaikuttaa. Videoista hyötyvät kaikki maahanmuuttajat, mutta erityisesti luku- ja kirjoitustaidottomat henkilöt, joiden on vaikea saada vastaavaa tietoa muualta.

Tässä linkki videoihin.

THL
Thl on julkaissut tiivistelmän vammaispalveluiden käsikirjasta englanniksi. Löydät sen täältä.
Kotoutumisentukena.fi
Kotoutumisentukena.fi on kotoutumisen parissa toimivien yhteinen työväline. Palvelu toimii tukena asiakasohjauksessa, viestinnässä ja toiminnan markkinoinnissa sekä suunnittelu- ja koordinaatiotyössä. Kotoutumisentukena.fi vahvistaa kotoutumisen toimijoiden tiedonvaihtoa ja yhteistyötä. Myös tietoa Hilman toiminnasta löytyy tuolta. Lisää asiasta löydät täältä

Kuurojen kansanopisto
Kuurojen kansanopisto on perustettu vuonna 1987 ja sen omistaa Kuurojen Liitto. Kansainvälisessä opistossa opiskelee kuuroja, huonokuuloisia ja kuulevia opiskelijoita useista eri maista. Sieltä löytyy paljon koulutuksia maahanmuuttajille. Tästä pääset kansanopiston sivuille.

IN ENGLISH:

-Stea grant proposal for 2021
-Feedback survey from 2020
-Video: What is developmental disability
-New student at Hilma
-Santa Claus!
-Christmas time services
-Advice services for member organizations of the Finnish Disability Forum
Stakeholder news:
-Videos from the project At Home in Finland
-Thl Disability Services Handbook in English
-Kotoutumisentukena.fi
-People’s College for the Deaf
Hilma’s news
Christmas greetings from Hilma!

A busy year is just behind us and we would like to thank all the partners and others who participated in Hilma’s activities! Warm thanks!
Hilma’s operations will continue next year; we received a grant proposal from STEA for 2021, for the full amount requested. The Disability Forum also received a grant proposal from the Place Open Program, so it is possible to offer work to one unemployed young person with partial ability to work.

From 2020, we will ask partners and stakeholders to complete a quick feedback survey. You can fill it out at here

We have received inquiries about materials in different languages. Now there is a video translated in collaboration with many organizations: What is a developmental disability, in Arabic. You can find it e.g. Hilman from the youtube channel: the link

Hilma has got a new student trainee, Azad Hassan. Azad is studying to become a sociologist at Diakonia University of Applied Sciences. He has enough language skills; Finnish, English, Arabic and Kurmanji.

Hilma has collaborated with HIFK and especially with its player ”Mosa”. This collaboration culminated in Santa’s visit to our client families; corona-safe, of course. Here you will find more information about the event (link to our website).

Hilma’s groups have gone on a Christmas break and the service advisers are also on holiday from 21.12-31.12.2020. We will return to work on 04.01.2021.

The counseling services of the member organizations of the Finnish Disability Forum are listed and you can find them here.

Stakeholder’s news
At home in Finland project
How does Finnish society work? How are public services financed? What do human rights and democracy mean? What is the average Finn like? Among other things, these topics are covered in the seven-part Understand Finland social video series produced by the Uusimaa ELY Centre’s nationwide At Home in Finland (ESF) project. The video series is now available in 14 languages: Finnish, Swedish, English, Arabic, Russian, Somali, Dari, Kurdish, Sorani, Estonian, French, Tigrinya, Thai and Chinese.

The purpose of the multilingual videos is that people who have recently moved to Finland or have lived here for a longer period of time get an overview of the activities of Finnish society. With the help of the videos, many things that can be seen in everyday life can be explained: what is the status of a woman in Finland, why are children cared for in kindergartens, why are taxes paid, how can social issues be affected. The videos benefit all immigrants, but especially illiterate people who find it difficult to obtain similar information elsewhere.

Here is a link to the videos.

THL-Finnish institute for health and welfare
Thl has published a summary of the handbook on disability services in English. You can find it here.

Kotoutumisentukena.fi- site
Kotoutumisentukena.fi is a common tool for those working in the field of integration. The service serves as support in customer guidance, communication and marketing of operations, as well as in planning and coordination work. Kotoutumisentukena.fi strengthens the exchange of information and cooperation between integration actors. Information on Hilma’s operations can also be found there. You can find more about this here

Folk High School for the Deaf
The Folk High School for the Deaf was founded in 1987 and is owned by the Association of the Deaf. In hhe International College studies deaf, hard of hearing and hearing students from several different countries. There is a lot of finnish language courses for immigrants. This will take you to the Folk High School website.

 

Uutiskirjeen loppu // Uutiskirjeen loppu /نهاية النشرة الإخبارية