Photo by Nathan Anderson on Unsplash

Linkkejä

Keskeistä lainsäädäntöä:
Yhdenveraisuuslaki 1325/2014
Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta 17.6.2011/746
Laki kotoutumisen edistämisestä 30.12.2010/1386
Ulkomaalaislaki 30.4.2004/301
Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 3.4.1987/380
Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 18.9.1987/759
Sosiaalihuoltolaki 1301/2014
(Vanha sosiaalihuoltolaki 17.9.1982/710)
Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta 30.12.1993/1573
Kotikuntalaki 11.3.1994/201

Tärkeitä strategioita ja ohjelmia:
Suomen vammaispoliittinen ohjelma (VAMPO) 2010-2015
Maahanmuuton tulevaisuus 2020 -strategia

Tietolähteitä:  

InfoFinland – tietoa Suomesta eri kielillä
Life in Finland – perustietoa Suomesta eri kielillä
Tietoa Kelan etuuksista eri kielillä
Vammaispalvelujen käsikirja
Järjestöjen sosiaaliturvaopas 2019 pitkäaikaissairaita ja vammaisia edustavien järjestöjen sekä sosiaaliturvan ammattilaisten avuksi
Tietoa Suomen maahanmuuttohallinnosta ja Maahanmuuton tilastokatsaus 2012
Tietoa oleskeluluvan myöntämisen perusteista (Migri) 

Helsinki-info Maahanmuuttopalvelut, Helsingin kaupungin maahanmuuttoasioihin erikoistunut neuvontapalvelu eri kielillä 
Tietoa pääkaupunkiseudun palveluista viittomakielellä

Järjestöjä, tuki- ja muuta toimintaa:
Vammaisfoorumin jäsenjärjestöt
Moniheli – monikulttuurinen etu- ja palvelujärjestö
Maahanmuuttajavammaisten tukiyhdistys (tukea venäjänkielisille vammaisille henkilöille)
SOS-kriisikeskus
SPR:n monikulttuurista toimintaa
Kansainvälinen kulttuurikeskus Caisa
Monika-Naiset Liitto ry – tukea ja toimintaa maahanmuuttajanaisille ja -lapsille

https://kotoutumisentukena.fi/

Kotoutumisentukena.fi on tarkoitettu sinulle, joka toimit kotoutumisen parissa. Voit hakea ja ilmoittaa maahan muuttaneille tarkoitettua, matalan kynnyksen kotoutumista tukevaa toimintaa sekä työntekijöille ja vapaaehtoisille suunnattuja tapahtumia ja koulutuksia. Saat ajankohtaista tietoa muilta alan toimijoilta ja olet mukana rakentamassa kotoutumista tukevien toimijoiden yhteisöä!

Autismi- ja aspergerliitto (2016)
Autismin kirjon ensiopas perheille (suomi, ruotsi, englanti, viro, venäjä, arabia)

Invalidiliitto (2012):
Opas monikulttuuriseen toimintaan (pdf)

Kela (2012):
Suomalaisten hyvinvointipalveluiden ammattilaisten näkemyksiä maahanmuuttajien ammatillisen ja mielenterveyskuntoutuksen haasteista ja ratkaisuista

Turun yliopisto (2012):
Kulttuuritietoiset työkäytännöt (pdf)