22/12/2016 tekijältä Admin 0

Opinnäytetyöprosessi Hilman kanssa

Opiskelen Laurea ammattikorkeakoulussa Global Development and Management in Health Care – YAMK tutkintoa. Toteutin opinnäytetyöni yhdessä Hilma – vammaisten maahanmuuttajien tukikeskuksen kanssa. Pohjakoulutukseltani olen toimintaterapeutti ja työssäni olen erikoistunut lasten toimintaterapiaan. Halusin yhdistää päättötyössäni mielenkiinnon kohteeni erityistä tukea tarvitseviin lapsiin, sekä ajankohtaisesti tärkeään asiaan maahanmuuttajien oikeuksista. Hilma toimi työelämäyhteistyökumppanina opinnäytetyöprosessissa ja päättötyöni ”Lapsen vammaisuus ja Suomen terveydenhuollon palvelut somaliperheiden näkökulmasta” (Somalian families’ views on disabled children and Finnish health care services) toteutettiin yhdessä Hilman kanssa.

Lisääntynyt maahanmuutto ja monikulttuurisuus näkyvät Suomen terveydenhuollossa, ja somalit edustavat yhtä suurimmista kulttuurivähemmistöistä erityisesti pääkaupunkiseudulla. Tutkimuksessani tarkastellaan Suomessa asuvien somalitaustaisten vanhempien kokemuksia heidän erityislapsensa hoidosta ja kuntoutuksesta Suomen terveydenhuollossa. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan somalivanhempien ajatuksia siitä, miten somalitaustaisten perheiden, joilla on erityistä tukea tarvitseva lapsi, hoito- ja kuntoutuspalveluita voitaisiin kehittää. Tutkimuksessa on selvitetty myös somalivanhempien kokemuksia kulttuuristen näkökohtien huomioimisesta Suomen terveydenhuollossa sekä sitä, mitä vammaisuudesta ajatellaan somalikulttuurissa.

Hilman kanssa yhteistoiminta alkoi keväällä 2016 otettuani yhteyttä järjestön koordinaattoriin ja palveluneuvojaan yhteistyön merkeissä. Halusin Hilman yhteistyökumppaniksi, koska koin järjestön asiakaskunnan ja toimintaperiaatteet tärkeiksi ja työlleni sopiviksi. Hilma lähti yhteistyöhön onnekseni innolla mukaan. Opinnäytetyöprosessin aikana tapasin järjestön koordinaattoria ja pohdimme yhdessä aihetta, sekä mietimme tutkimuskysymyksiä ja tutkimusmetodeja. Koin työelämäyhteistyön tärkeäksi opinnäytetyöprosessissa ja yhteistyö Hilman kanssa oli koko prosessin ajan mutkatonta ja hyvin antoisaa.

Tunteet päättötyöprosessin aikana vaihtelivat. Välillä koin hienoja flow-tilanteita ja ajoittain mikään ei edennyt suunnitelmien mukaan. Epätoivo meinasi iskeä kun tutkimusaineiston kerääminen osoittautui odotettua haasteellisemmaksi. Haastateltavaksi haettiin somalitaustaisia vanhempia, jolla on erityistarpeita vaativa lapsi. Lopulta haastatteluun osallistui kolme äitiä ja yksi isä. Lisäksi haastattelin somalin kielen tulkkia sekä somalikulttuurin asiantuntijaa syventääkseni ymmärrystäni kulttuuria kohtaan. Jälkikäteen prosessia tarkastellessani koen oppineeni valtavan paljon mm. tutkimuksen tekemisestä sekä somalikulttuurista. Erityisesti haastattelutilanteet somalivanhempien kanssa sekä keskustelut somalin kielen tulkin kanssa olivat hyvin antoisia. Koen aiheen erittäin tärkeäksi ja mielenkiintoiseksi ja se olikin merkittävää opinnäytetyöprosessissa. Toivon, että työni palvelee erityisesti maahanmuuttajia joilla on erityistä tukea tarvitseva lapsi ja hyödyttäisi Hilman sekä Suomen terveydenhuollon tarpeita.

Jenny Starck
Kommentoi kirjoitusta / Leave a comment