Neljä keltaisella kypärä suojattua miestä kävelee ylöspäin. Taustalla taivas on pilvetön.

Kuntoutus

Kelan Kuntoutus

Mitä kuntoutus on? Se auttaa sinua jaksamaan arjessa ja työssä. Kuntoutuksesta saat apua, jos sinulla on fyysisiä, psyykkisiä tai sosiaalisia vaikeuksia. Kuntoutus tarkoittaa sellaisia palveluita ja menetelmiä, joiden avulla saat paremman toimintakyvyn ja työkyvyn. Kuntoutus edistää toimintakykyäsi, itsenäistä selviytymistäsi, osallistumismahdollisuuksiasi sekä työllistymistäsi. Kuntoutuksen päämääränä on mahdollisimman hyvä omatoiminen elämä ja sujuva arki.

Kuntoutuksen aikana sairauttasi tai vammaasi ei voida poistaa/parantaa.

Toimintakyky tarkoittaa, että tulet toimeen omassa elämässäsi ja yhteiskunnassa. Toimintakykyinen ihminen pystyy huolehtimaan itsestään ja niistä asioita, jotka ovat hänelle tärkeitä. Toimintakyky on fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä.

Työkyky tarkoittaa ihmisen kykyä tehdä töitä. Työkyky voi heikentyä erilaisten syiden takia. Usein syynä on sairaus. Työn tekeminen on vaikeaa tai mahdotonta, jos ihmisen työkyky on heikko.

Kuinka pääset? Päästäksesi Kelan kustantamaan kuntoutukseen tarvitset: lääkärilausunnon tai hoitavan tehon tekemän kuntoutussuunnitelman, Kelan hakemuslomakkeen KU 132 (harkinnanvarainen kuntoutus), KU 104 (lääkinnällinen kuntoutus) tai KU 101 (ammatillinen kuntoutus). Hakemuksen laatimisessa sinua neuvovat:

 • keskussairaalan kuntoutusohjaaja
 • Kelan virkailija
 • Näkövammaisten liiton oikeuksien valvonnan asiantuntija tai työelämäasiantuntija
 • Kuuloliiton aluetyöntekijä
 • Kuurojen liiton aluetyöntekijät
 • Kuntoutuslaitoksen sihteeri
 • Hilman palveluneuvoja

Mikä kuntoutusmuoto on sinulle sopiva?

Sopeutumisvalmennusjakso on sopiva, jos tarvitset tietoa ja tukea sairauden tai vamman aiheuttamista haasteista. Jos tarvitset tietoa kuntoutus- ja muiden tukitoiminen mahdollisuuksista. Jaksolta saat myös vertaistukea samassa tilanteessa olevilta muilta kuntoutujilta.

Yksilöllinen kuntoutusjakso on sopiva, jos tarvitset henkilökohtaista ohjausta ja/tai tukea johonkin arjessa selviytymisen osa-alueeseesi. Jaksolta saat myös vertaistukea samassa tilanteessa olevilta muilta kuntoutujilta.

Ammatillinen kuntoutusselvitys on sopiva, jos sairaus, vika tai vamma on aiheuttanut sinulle työ- tai opiskelukykysi olennaisen heikentymisen. Jos sairaus, vika tai vamma aiheuttaa sinulle työ- tai opiskelukykysi olennaisen heikentymisen lähivuosina.

Kuntoutusta voit saada, jos käyt töissä tai saat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvaa tukea, kuten Kelan työmarkkinatukea tai toimeentulotukea. Kuntoutusta voit saada minkä ikäisenä tahansa.

Kela maksaa kuntoutuksesi matkat siltä osin, kun ne ylittävät omavastuuosuuden yhteen suuntaan tehdyltä matkalta (omavastuu 25 €).

Kuntoutuksen ajalta saat kuntoutusrahaa.

Kun lapsi tai nuori on kuntoutuksessa, vanhemmat ja sisarukset ovat mukana kuntoutuksessa ja heillä on omaa ohjelmaa.

Sopeutumisvalmennuksen kesto on yleensä viisi vuorokautta.

Yksilökuntoutuksen kesto on enintään 16 vuorokautta ja se jakaantuu kolmeen viiden vuorokauden jaksoon. Kuntoutus toteutetaan 1.5 vuoden aikana. Jaksot toteutetaan sinulle sopivina ajankohtina.

Ammatillisen kuntoutusselvityksen kesto on maksimissaan 16 vuorokautta.

Kuntoutusta tekevä kuntoutuspaikka vai olla lähellä kotiasi tai toisella paikkakunnalla. Tähän vaikuttaa se, millainen sairaus tai vamma sinulla on.

Kuntoutuksesi aikana sinulla on yksilöllisiä tapaamisia työntekijöiden kanssa. Lisäksi sinulla on ryhmämuotoista ohjelmaa, jolloin ryhmässä on toisia kuntoutujia sekä työntekijä. Tulkki on mukana yksilötapaamisten aikana. Tulkkia varten teet hakemuksen Kelaan samaan aikaan kun teet hakemuslomakkeen. Viittomakielen tulkki on mukana yksilö- ja ryhmämuotoisissa tapaamisissa.

Kuntoutuksesi aikana sinulle on järjestetty majoitus kuntoutuspaikassa (laitoskuntoutus). Ellet halua yöpyä kuntoutuspaikassa, voi yöpyä kotonasi (avomuotoinen kuntoutus).

Kuntoutuksestasi vastaa työryhmä, johon kuuluu esimerkiksi erikoislääkäri, sairaanhoitaja, fysioterapeutti ja psykologi sekä tarvittaessa sosiaalityöntekijä, toimintaterapeutti, ravitsemusterapeutti ja työelämäasiantuntija. Mukana on myös muuta kuntoutushenkilöstöä sekä esimerkiksi liikunnan ja vapaa-ajan ohjaajat.

Lisätietoa: https://www.terveyskyla.fi/kuntoutumistalo/kuntoutujalle/Kuntoutumistalon-itsehoitokokonaisuudet-oman-kuntoutumisesi-tueksi/kuntoutujalle-kuntoutus (linkki avautuu uuteen välilehteen).

Kuntoutus selkokielellä: Mitä kuntoutus on ja tarvitsetko kuntoutusta? Kuntoutussäätiön julkaisu. https://julkaisut.kuntoutussaatio.fi/wp-content/uploads/Kuntoutus-selkokielella-verkkojulkaisu.pdf (pdf) (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Lapsi tai nuori kuntoutujana:

Sopeutumisvalmennus Kun lapsella tai nuorella on jokin sairaus, vamma tai oireyhtymä, perheen ei tarvitse jäädä yksin. Tarkoituksena on saada perheen elämä ja arki mahdollisimman hyväksi ja sujuvaksi.

Kelan lapsille suunnatusta kuntoutuksesta lapsi, vanhemmat ja sisarukset

 • saavat paljon tietoa ja tukea
 • saavat tietoa mm. lapsen erityistarpeista ja niiden hoidosta
 • saavat tietoa kuntoutus- ja muiden tukitoimien mahdollisuuksista
 • saavat hyviä eväitä perheen arkeen ja lapsen elinympäristöön
 • saavat vertaistukea
 • tutustuvat muihin vastaavassa tilanteessa oleviin perheisiin

Lapsella tai nuorella voi olla esimerkiksi seuraavia sairauksia: ADHD, Asperger, autismi, diabetes 1, astma, BPD (bronkopulmonaalinen dysplasia), reuma, sydän, CP- tai liikuntavamma, epilepsia, kehitysvamma, fragile x tai Prade-Willin oireyhtymä, kielellinen erityisvaikeus, kuulovamma, näkövamma, kraniosynostoosi, aivovamma, suoliston kehityshäiriö, syöpä.

Yksilöllinen kuntoutus. Yksilökuntoutuksessa sinulla ja lapsella tai nuorella on mahdollisuus perehtyä juuri siihen elämän osa-alueeseen, johon lapsi tai nuori ja perhe tarvitsee tukea. Kuntoutus on siis hetki pysähtyä perheen hyvinvoinnin äärelle.

Lapsen ja nuoren yksilöllisen kuntoutuksen tavoitteena on

 • etsiä, harjoitella ja siirtää kotiin lapsen ja nuoren arkea helpottavia keinoja
 • edistää toimintakykyä ja hyvinvointia
 • tukea vanhempia lapsen tai nuoren kasvatuksessa ja kuntoutuksessa
 • saada vertaistukea
 • tutustua muihin vastaavassa tilanteessa oleviin perheisiin

Aikuinen kuntoutujana:

Sopeutumisvalmennus. Kun sinulla on jokin sairaus, vamma tai oireyhtymä, sinun ei tarvitse jäädä yksin. Kelan aikuisille suunnatussa kuntoutuksessa

 • saat tukea, ohjausta ja neuvontaa muuttuneessa elämäntilanteessa
 • saat tietoa sairautesi hoidosta
 • saat tietoa kuntoutus- ja muiden tukitoiminen mahdollisuuksista.
 • sinua autetaan tunnistamaan käytössä oleva voimavarasi
 • saat vertaistukea
 • tutustut muihin vastaavassa tilanteessa oleviin

Yksilöllinen kuntoutus Yksilökuntoutuksessa sinulla on mahdollisuus perehtyä juuri siihen elämän osa-alueeseen, johon tarvitset tukea. Tavoitteena on hyvä elämä sairaudesta/vammasta huolimatta.

Aikuisen yksilöllisessä kuntoutuksessa

 • saat konkreettista ja yksilöllisesti suunniteltua tukea omaan elämäntilanteeseesi.
 • löydät omia voimavarojasi arjen hallintaan
 • löydät onkreettisia keinoja kotona, työssä tai opiskelussa selviytymiseen
 • saat vertaistukea

Kuntoutukseen hakeutumisen taustalla voi olla esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinsairaus, reumasairaus, neurologinen sairaus tai vamma (AVH, MS, ALS, Parkinson) CP, selkäydinvamma, lihassairaus, näkövamma, kuulovamma tai vamman tai tapaturman jälkitila, joka rajoittaa liikunta- ja toimintakykyä.

Ammatillinen kuntoutusselvitys Ammatillinen kuntoutusselvitys on sopiva, jos sairaus tai vamma on heikentänyt

 • työ- ja opiskelukykyä
 • ansaintamahdollisuuksia.

Kuntoutuksen aikana sinua tuetaan

 • työssä jatkamisessa ja jaksamisessa
 • työllistymisessä
 • ammatinvalinnassa
 • opinnoissa

Kuntoutuksen aikana sinun

 • työ- ja toimintakykyäsi selvitetään
 • ammatillisia kuntoutusmahdollisuuksiasi arvioidaan

Työ- opiskelukykyäsi tukevina keinoina ovat

  • työtä helpottavat apuvälineet
  • työolosuhteiden järjestelytuki
  • työnkuvan muokkaaminen
  • työllistymisen tukimuodot
  • koulutus.